خدمات سقف عرشه فولادی

خدمات سقف عرشه فولادی

شرکت فنی و مهندسی بام گستردیبا (ارائه دهنده خدمات سقف عرشه فولادی ) با استفاده ازتکنولوژی روزدنیا واستفاده ازتجربیات ۳۰ ساله متخصصان اقدام به ساخت دستگاه رول فرمینگ جهت عملیات فرمینگ ورق نموده است که درحال حاضر با ارائه ۴ نوع متفاوت نورد ، جهت سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک ) آماده ارائه بهترین نورد ازلحاظ کیفی وکمی به همکاران وکارفرمایان محترم می باشد .

ازمزایای فرمینگ ورق تولیدی این شرکت می توان به توجه به کیفیت تولید ، به حداقل رساندن ضایعات تولید ورق سقف عرشه فولادی وتولید بهینه ترین ورق فرم شده باحداکثر عرض مفید و حداقل بتن ریزی درعین حال مطابق با آیین نامه ها واستانداردهای  بین المللی اشاره نمود .

۱)  محاسبه و تهیه ازبیلت از اسکلت

۲) تهیه ورق، نورد به همراه بسته بندی و پالت گذاری

۳)  برشکاری و جاگذاری ورق مطابق با شاپ تهیه شده از دفترفنی با برش دستگاه پلاسما

  •  تثبیت ورق های گالوانیزه با میخ و چاشنی ازبرند Hilti با دستگاه (DX460 Hilti)  و (DX760 Hilti)

۵) نصب فلاشینگ و تعبیه داکت و رایزر

  • نصب گل میخ با دستگاه (آلمانSOYER ) و (آلمانHBS )

۷) نظافت پایانی سقف شامل جمع آوری سرامیک و آماده سازی جهت بتن ریزی

  • عملیات آرماتور بندی (مش آماده حرارتی) یا اجرا الیاف
  • عملیات بتن ریزی

سقف عرشه فولادی (متال دک)

شرکت فنی ومهندسی بام گستردیبا بااستفاده ازتکنولوژی روزدنیا درزمینه سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک ) واستفاده ازتجربیات ۳۰ساله  متخصصان اقدام به ساخت دستگاه رول فرمینگ جهت عملیات فرمینگ ورق سقف عرشه فولادی (متال دک ) نموده ودرسال ۱۳۸۵ توانسته است به عنوان یکی ازپیشگامان درزمینه سقف عرشه فولادی (متال دک) شروع به فعالیت نماید وهم اکنون باسابقه تولید واجرای بیش از۱٫۵ میلیون مترمربع توانسته است پاسخگوی نیازصنعت ساختمان درزمینه سقف عرشه فولادی (متال دک) باشد.

انواع سقف عرشه فولادی (متال دک)

شرکت بام گستردیبا باپشتوانه متخصصان خودتاکنون باارائه ۴ نوع متفاوت نورد با گام های ۷٫۵ و ۵٫۵ سانت ،جهت سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) درزمینه تولید سقف عرشه فولادی (متال دک) درکشورفعالیت نماید. ازمزایای فرمینگ ورق تولیدی این شرکت می توان به توجه به کیفیت تولید ، به حداقل رساندن ضایعات تولید ورق سقف عرشه فولادی (متال دک) وتولید بهینه ترین ورق فرم شده باحداکثر عرض مفید و حداقل بتن ریزی درعین حال مطابق با آیین نامه ها واستانداردهای  بین المللی اشاره نمود .

مزایای سقف عرشه فولادی (متال دک)

درسقف عرشه فولادی (متال دک) بجای تیرچه وسفال، ازپروفیل ذوزنقه ا ی فرم شده آجدار توسط دستگاه فرمینگ ورق استفاده شده که جایگزین میلگرد اصلی سقف وهمین طوربه عنوان قالب جهت بتن ریزی استفاده می شود که باعث جلوگیری ازخروج شیره بتن درسقف عرشه فولادی (متال دک) می گردد سقف های عرشه فولادی برای دهانه های متفاوت قابل اجراست وتادهانه ۴ متربدون شمع گذاری وتادهانه ۷ متربااجرای شمع قابل اجرااست .

ازمزایای دیگر سقف عرشه فولادی (متال دک) می توان به حذف قالب بندی ، کاهش تیرهای فرعی ،حذف میلگردهای کششی و…..
سقف عرشه فولادی (متال دک) ۲۶ درصدسبک ترازسقف های تیرچه بلوک و ۲۱ درصدسبک ترازسقف های کامپوزیت است .

سقف عرشه فولادی (متال دک) امکان بتن ریزی همه سقف ها به صورت همزمان رافراهم می کند.

سرعت اجرای بالا درسقف عرشه فولادی (متال دک) نسبت به سایرسقف های رایج

وزن کمترسقف عرشه فولادی (متال دک) باعث کمترشدن وزن سازه می شود واسکلت وفونداسیون ساختمان سبک ترمی شود.

لرزش درسقف عرشه فولادی (متال دک) به میزان قابل توجهی کمترازسقف دال بتنی ویامشابه آن می باشد صلبیت سقف عرشه فولادی (متال دک) نسبت به سقف بتنی تیرچه بلوک بیشتراست .

سرعت اجرادرسقف عرشه فولادی (متال دک) تا۱۱ برابربیشترازسایرسقف ها خواهدبود .

ضخامت بتن درسقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) نسبت به بلوک ویا یونولیت درسقف های تیرچه بلوک کمترخواهدبود .

یکپارچگی مناسبی بین اجزای سازه ای درسقف عرشه فولادی (متال دک) برقرارمی گردد.

سقف های عرشه فولادی (متال دک) باایجاد یک سکوی کاردائمی ایمنی رادرزمان اجرا ارتقاء می بخشند.

سقف های عرشه فولادی (متال دک) دارای سطح زیرین یکدست ویکنواخت می باشد که درکاربری هایی نظیرپارکینگ می توان این سقف هارابدون هیچگونه پوشش سقف کاذب به کاربرد به طورکلی استفاده از سقف عرشه فولادی (متال دک) باعث کاهش زمان اجرا، پرت مصالح ، هزینه های جاری ودرنتیجه کاهش کلی هزینه های پروژه می شود .

کاهش خسارات جانی ومالی درهنگام وقوع زلزله وآتش سوزی ازسوانح رایج درهنگام وقوع زلزله سقوط اجزاغیرسازه ای سقف نظیربلوک های سفالی می باشد که این معضل درسقف عرشه فولادی (متال دک) رخ نخواهدداد. .

همچنین درسازه هایی که ازبلوک یونولیتی استفاده می شوددرهنگام آتش سوزی گازهای خطرناکی متساعدمی شود که تلفات جانی درپی خواهد داشت .