خدمات جرثقیل سقفی

جرثقیل های کارگاهی شامل جرثقیل های زیرمی باشد:

1/ جرثقیل سقفی :ازموارد کاربرد جرثقیل سقفی داخل سوله بوده وکارگاه هایی که داخل سوله مشغول به فعالیت می باشند می توانند ازاین نوع جرثقیل استفاده نمایند که خود دردو نوع می باشد .
  • جرثقیل سقفی سازه جفت پل ،که به صورت جفت پل ساخته می شوند و وینچ روی کالسکه برروی هردوپل نصب وکارجابجایی قطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های جفت پل :

  • قابلیت ساخت درهرطول دهانه ای ازسوله وهرظرفیت تناژی موردنیاز
  • تعمیرات وینچ دراین نوع سازه به راحتی انجام می پذیرد
  • ازکورس کاری بیشتری اززمین تاسقف باتوجه به ارتفاع آن می توان استفاده کرد .
  • جرثقیل سقفی سازه تک پل، که وینچ به صورت مونوریل ازآن آویزان می شود وکارجایجایی مواد وقطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های تک پل :

  • ازقیمت مناسب تری نسبت به جرثقیل با سازه جفت پل برخورداراست که درکارگاه های کوچک بیشترمورد استقبال قرارمی گیرد
  • جرثقیل سقفی تک پل معمولا تادهانه 20 متری وتاتناژ 16 تن مورد استفاده قرارمی گیرد .
2/ جرثقیل بازویی : محل کاربرد مغازه های آهن فروشی وروی دستگاه های خاص مورد استفاده قرارمی گیرد ومعمولا تا بازوی 6 متروتناژ 5 تن مورد استفاده قرارمی گیرد که می توان هم روی ستون سوله نصب کردوهم می توان با اجرای فونداسیون مناسب ستون گذاری کرده وروی آن نصب گردد. 3/ جرثقیل دروازه ای : کاربرداین نوع سازه بیشتردرمحل های بازمورداستفاده می باشد . این نوع سازه را هم می توان به صورت جفت پل تا تناژ دلخواه ودهانه دلخواه ساخت وهم به صورت تک پل معمولا تادهانه 20 متروتناژ16 تن ساخته می شوند .

مزیت جرثقیل دروازه ای :

این نوع جرثقیل نیازبه سالن (سوله ) وستون گذاری داخل محوطه راندارد ومی توان باریل گذاری به طول دلخواه ازاین نوع سازه استفاده کرد 4/ جرثقیل نیم دروازه ای : کاربرداین نوع سازه معمولا درکناره های سوله وسوله هایی باارتفاع زیاد ودهانه بالامورداستفاده قرارمی گیرد . این نوع سازه ازیک طرف روی کناره بیرونی ستون سوله وازیک طرف با پایه گذاری روی زمین ریل کشی شده قرارمی گیرد

مزیت جرثقیل نیم دروازه ای :

استفاده ازفضای مرده کنارسوله که تحت پوشش این نوع سازه قرارمی گیرد ومورد استفاده بهینه ازفضای موجود می گردد .