خدمات جرثقیل سقفی

جرثقیل های کارگاهی شامل جرثقیل های زیرمی باشد:

1/ جرثقیل سقفی :ازموارد کاربرد جرثقیل سقفی داخل سوله بوده وکارگاه هایی که داخل سوله مشغول به فعالیت می باشند می توانند ازاین نوع جرثقیل استفاده نمایند که خود دردو نوع می باشد .
 • جرثقیل سقفی سازه جفت پل ،که به صورت جفت پل ساخته می شوند و وینچ روی کالسکه برروی هردوپل نصب وکارجابجایی قطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های جفت پل :

 • قابلیت ساخت درهرطول دهانه ای ازسوله وهرظرفیت تناژی موردنیاز
 • تعمیرات وینچ دراین نوع سازه به راحتی انجام می پذیرد
 • ازکورس کاری بیشتری اززمین تاسقف باتوجه به ارتفاع آن می توان استفاده کرد .
 • جرثقیل سقفی سازه تک پل، که وینچ به صورت مونوریل ازآن آویزان می شود وکارجایجایی مواد وقطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های تک پل :

 • ازقیمت مناسب تری نسبت به جرثقیل با سازه جفت پل برخورداراست که درکارگاه های کوچک بیشترمورد استقبال قرارمی گیرد
 • جرثقیل سقفی تک پل معمولا تادهانه 20 متری وتاتناژ 16 تن مورد استفاده قرارمی گیرد .
2/ جرثقیل بازویی : محل کاربرد مغازه های آهن فروشی وروی دستگاه های خاص مورد استفاده قرارمی گیرد ومعمولا تا بازوی 6 متروتناژ 5 تن مورد استفاده قرارمی گیرد که می توان هم روی ستون سوله نصب کردوهم می توان با اجرای فونداسیون مناسب ستون گذاری کرده وروی آن نصب گردد. 3/ جرثقیل دروازه ای : کاربرداین نوع سازه بیشتردرمحل های بازمورداستفاده می باشد . این نوع سازه را هم می توان به صورت جفت پل تا تناژ دلخواه ودهانه دلخواه ساخت وهم به صورت تک پل معمولا تادهانه 20 متروتناژ16 تن ساخته می شوند .

مزیت جرثقیل دروازه ای :

این نوع جرثقیل نیازبه سالن (سوله ) وستون گذاری داخل محوطه راندارد ومی توان باریل گذاری به طول دلخواه ازاین نوع سازه استفاده کرد 4/ جرثقیل نیم دروازه ای : کاربرداین نوع سازه معمولا درکناره های سوله وسوله هایی باارتفاع زیاد ودهانه بالامورداستفاده قرارمی گیرد . این نوع سازه ازیک طرف روی کناره بیرونی ستون سوله وازیک طرف با پایه گذاری روی زمین ریل کشی شده قرارمی گیرد

مزیت جرثقیل نیم دروازه ای :

استفاده ازفضای مرده کنارسوله که تحت پوشش این نوع سازه قرارمی گیرد ومورد استفاده بهینه ازفضای موجود می گردد .  

جرثقیل های کارگاهی شامل جرثقیل های زیرمی باشد:

۱/ جرثقیل سقفی :ازموارد کاربرد جرثقیل سقفی داخل سوله بوده وکارگاه هایی که داخل سوله مشغول به فعالیت می باشند می توانند از این نوع جرثقیل استفاده نمایند که خود در دو نوع می باشد .

 • جرثقیل سقفی سازه جفت پل ،که به صورت جفت پل ساخته می شوند و وینچ روی کالسکه برروی هردوپل نصب وکارجابجایی قطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های جفت پل :

 • قابلیت ساخت درهرطول دهانه ای ازسوله وهرظرفیت تناژی موردنیاز
 • تعمیرات وینچ دراین نوع سازه به راحتی انجام می پذیرد
 • ازکورس کاری بیشتری از زمین تاسقف باتوجه به ارتفاع آن می توان استفاده کرد .
 • جرثقیل سقفی سازه تک پل، که وینچ به صورت مونوریل ازآن آویزان می شود وکارجایجایی مواد وقطعات راانجام می دهد .

محاسن جرثقیل های تک پل :

 • ازقیمت مناسب تری نسبت به جرثقیل با سازه جفت پل برخورداراست که درکارگاه های کوچک بیشترمورد استقبال قرارمی گیرد
 • جرثقیل سقفی تک پل معمولا تادهانه ۲۰ متری وتاتناژ ۱۶ تن مورد استفاده قرارمی گیرد .

۲/ جرثقیل بازویی : محل کاربرد مغازه های آهن فروشی وروی دستگاه های خاص مورد استفاده قرارمی گیرد ومعمولا تا بازوی ۶ متروتناژ ۵ تن مورد استفاده قرارمی گیرد که می توان هم روی ستون سوله نصب کردوهم می توان با اجرای فونداسیون مناسب ستون گذاری کرده وروی آن نصب گردد.

۳/ جرثقیل دروازه ای : کاربرداین نوع سازه بیشتردرمحل های بازمورداستفاده می باشد . این نوع سازه را هم می توان به صورت جفت پل تا تناژ دلخواه ودهانه دلخواه ساخت وهم به صورت تک پل معمولا تا دهانه ۲۰ متروتناژ ۱۶ تن ساخته می شوند .

مزیت جرثقیل دروازه ای :

این نوع جرثقیل نیازبه سالن (سوله ) وستون گذاری داخل محوطه راندارد ومی توان باریل گذاری به طول دلخواه ازاین نوع سازه استفاده کرد

۴/ جرثقیل نیم دروازه ای : کاربرداین نوع سازه معمولا درکناره های سوله وسوله هایی باارتفاع زیاد ودهانه بالامور داستفاده قرارمی گیرد .

این نوع سازه ازیک طرف روی کناره بیرونی ستون سوله وازیک طرف با پایه گذاری روی زمین ریل کشی شده قرارمی گیرد

مزیت جرثقیل نیم دروازه ای :

استفاده از فضای مرده کنارسوله که تحت پوشش این نوع سازه قرارمی گیرد و مورد استفاده بهینه ازفضای موجود می گردد .

خدمات شرکت بام گستر دیبا

سقف عرشه فولادی

اسکلت فلزی

اسکت فلزی ساختمان, اسکلت فلزی دو طبقه, عرشه فولادی ساختمان, رول فرم ورق ساختمانی, انواع ورق عرشه,متال دک سقف

شرکت بام گستر دیبا , سقف عرشه فولادی, رول فرم ورق, اسکلت فلزی, ورق عرشه, عرشه فولادی, متال دک