مصاحبه نشریه پیام ساختمان با مدیریت بام گستر

اهدای تندیس به مدیریت بام گستر
در اجلاس بزرگان صنعت ساختمان