نظافت پایانی در  اجرای سقف عرشه فولادی

اجرا سقف عرشه فولادی که ازآن با نام متال دک (Metal deck) نیزیاد می شود یکی از اقتصادی ترین روش های ساخت سقف برای ساختمانها شناخته شده است. اجرا سقف عرشه فولادی در مقایسه با سقف های مرسوم در اسکلت های فولادی ساختمانها از وزن کمتری برخوردار بوده . به ویژه با ساختمانهای ساخته شده از فولاد سرد یا گرم نورد شده نیز همخوانی دارد.این سیستم سقف کامپوزیت در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد عرشه فولادی در حیطه الزامات ارائه شده مجازشناخته شده است . ضوابط مربوطه در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان آمده است . سیستم اجرا سقف عرشه فولادی از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فولادی متصل میشوند تشکیل شده است.عملکرد مختلط دال بتنی مسلح فوقانی و ورق فولادی ذوزنقه ای تحتانی نقش بسزایی در تامین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشی عرشه فولادی خواهد داشت. در واقع اجرای سقف عرشه فولادی رای چهار عملکرد می باشد:

1 – بعنوان قالب ثابت بتن عمل میکند
2-  سکوی کاری برای رفت و آمدهای مختلف فراهم می نماید
3- دال مسلحی در لنگرهای مثبت فراهم می آورد
4- تامین کننده مهار برای قاب فولادی توسط عملکرد دیافراگمی می باشد.

درمرحله نظافت پایانی تمامی موارد از روی سطح زدوده میشود و سقف اماده بتن ریزی میگردد. این کار تمام توسط نیروی اجرایی انجام داده میشود