دسامبر 24, 2019

آسیبهای سقف عرشه فولادی

آسیبهای سقف عرشه فولادی     عرشه فولادی ممکن است هنگام  بارگیری دچار آسیب دیدگی شوند. در این مقاله به آسیب های وارده بر سقف عرشه […]
دسامبر 22, 2019

مقررات جوشکاری گلمیخ در عرشه فولادی

مقررات جوشکاری گلمیخ در عرشه فولادی     برای هر نوع گل میخ رعایت کردن مقرراتی از جمله هندسه گلمیخها برای انجام جوش قوس الکتریکی ,نوع […]
دسامبر 21, 2019

نصب گلمیخ روی سقف عرشه فولادی

 نصب گلمیخ روی سقف عرشه فولادی   برشگیرهای گلمیخ در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (Metal Deck ) وظیفه تحمل تنش برشی وانتقال آن را بعهده […]
دسامبر 21, 2019

هزينه ساخت اسکلت فلزی

هزينه ساخت اسکلت فلزی     هزینه و بهای ساخت اسکلت فلزی می تواند براساس نیاز های زیادی تخمین زده شود. هزينه ساخت اسکلت فلزی معمولا […]